شیرینگ فرش

کار شیرنیگ پرداخت کردن سطح فرش و هموار کردن آن و پرز گیری فرش می باشد که این مراحل توسط توپی و تیغه انجام می شود.دستگاه شیرینگ شامل 5 تیغه است که این تیغه ها به محض ورود رول به دستگاه شیرینگ فعال می شوند.تیغه های اولیه که از قبل تنظیم شده اند خاب فرش را در حد لازم برداشته و تیغه های بعدی جهت صاف کردن خاب فرش مورد استفاده قرار می گیرند.

توپی دارای اسپیرال هایی است که به صورت افقی روی سطح تیغه تخت در حال گردش است و باعث برداشتن نخ خاب به اندازه دلخواه در سطح فرش می شود. فرش شیرنیگ شده آماده برای مرحله ی آهار می شود.

Copyright ® 2014 by Ahar Afarin Takmil      |||      design by: www.parsiwebserver.com
.کلیه حقوق وب سایت حاضر محفوظ است