کنترل و بسته بندی

میزی است مکعب شکل که هوا توسط فن هایی به داخل آن وارد شده و در سطح آن سوراخ هایی است که دارای جهت می باشند و فرش را به صورت معلق در هوا نگه داشته و به طرف چرخ ریشه هدایت می شود و به وسیله دستگاه ریشه، ریشه دوزی می شوند.

در مرحله اتوماتیک فرش روی ریل متحرک به طرف چرخ ریشه حرکت می کنند و بعد از آن توسط چرخ ریشه، ریشه دوزی می شوند.

بعد از آن فرش وارد مرحله کنترل و درجه بندی می شود. در این مرحله فرش مورد بازبینی قرار گرفته و در صورتی که فرش بدون نقص بوده واحد مرحله بسته بندی می شود.

 

Copyright ® 2014 by Ahar Afarin Takmil      |||      design by: www.parsiwebserver.com
.کلیه حقوق وب سایت حاضر محفوظ است