رائینگ فرش

در این قسمت رول ها به صورت مساوی و به یک اندازه توسط چرخ دوخت به یکدیگر از طرف عرض فرش با توجه به خاب و قوسی فرش دوخت زده و وارد دستگاه رائینگ می شود. دستگاه رائینگ شامل : برس، ضربه و مکنده است. فرش خام را از پشت و رو تمیز کرده و توسط ضربه زن کثیفی های داخل خاب پاک می شود و توسط مکنده پرزهای موجود در خاب فرش گرفته می شودو به صورت پالت هایی در چند رول برای مرحله ی شیرینگ آماده می گردد.

Copyright ® 2014 by Ahar Afarin Takmil      |||      design by: www.parsiwebserver.com
.کلیه حقوق وب سایت حاضر محفوظ است